กพ 0023.3/ว 5811 1-การเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2561-62  [ 14 ธ.ค. 2561 ]    
 
กพ 0023.3/ว 5811 2-การเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2561-62  [ 14 ธ.ค. 2561 ]    
 
กพ 0023.3/ว 5807 โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณ  [ 14 ธ.ค. 2561 ]    
 
กพ 0023.3/ว 5804 1-เร่งรัดและสร้างความเข้าใจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพ  [ 14 ธ.ค. 2561 ]    
 
กพ 0023.3/ว 5804 2-เร่งรัดและสร้างความเข้าใจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพ  [ 14 ธ.ค. 2561 ]    
 
กพ 0023.2/ว 5798 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินสวัสดิการสำหรับปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษสำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำของเท  [ 14 ธ.ค. 2561 ]    
 
กพ 0023.3/ว 5787 ศูนย์การอบรมครูทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 13 ธ.ค. 2561 ]    
 
กพ 0023.3/ว 5778 สำรวจข้อมูลสถานศึกษาที่ครบกำหนด 5 ปี และมีความพร้อมหรือประสงค์ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินค  [ 13 ธ.ค. 2561 ]    
 
กพ 0023.3/ว 5777 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแ  [ 13 ธ.ค. 2561 ]    
 
กพ 0023.3/ว 5776 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  [ 13 ธ.ค. 2561 ]    
 
กพ0023.5/ว5779 การติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561  [ 13 ธ.ค. 2561 ]    
 
กพ 0023.3/ว 724 1-ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนและร่วมจัดกิจกรรมฝึกอบรมการใช้งานแพลตฟอร์ม Airbnb ฯ  [ 11 ธ.ค. 2561 ]    
 
กพ 0023.3/ว 724 2-ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนและร่วมจัดกิจกรรมฝึกอบรมการใช้งานแพลตฟอร์ม Airbnb ฯ  [ 11 ธ.ค. 2561 ]    
 
กพ0023.5/ว722 1-บัญชีนวัตกรรมไทย  [ 11 ธ.ค. 2561 ]    
 
กพ0023.5/ว722 2-บัญชีนวัตกรรมไทย  [ 11 ธ.ค. 2561 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 793