ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม. ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  [ 14 ส.ค. 2561 ]    
 
กพ 0023.3/ว 3795 ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561  [ 14 ส.ค. 2561 ]    
 
กพ 0023.2/ว 3778 การใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการแสดงสิทธิในการเข้ารับบริการในระบบเบิกจ่ายตรง ประเภทผู้ป่วยนอกของผู้มีสิทธิองค์กรปกครองส่วนท้อง  [ 14 ส.ค. 2561 ]    
 
กพ0023.5/ว3748 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการภ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4  [ 10 ส.ค. 2561 ]    
 
กพ 0023.5/ว 3705 ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ขององค์  [ 8 ส.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.2/ 8725 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลฉบับที่ 2 พ.ศ.2561  [ 6 ส.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 3635 โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 2/2561  [ 3 ส.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 3636 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.253  [ 7 ส.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 3637 1-การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ Inforgraphic แนวปฏิบัติ Code of Conduct การท่องเที่ยวโดยชุมชน  [ 3 ส.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 3637 2-การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ Inforgraphic แนวปฏิบัติ Code of Conduct การท่องเที่ยวโดยชุมชน  [ 3 ส.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 3633 การซักซ้อมแนวทางการดำเนินการกิจการจิตอาสา ประกวดจัดสวนสาธารณะของจังหวัด  [ 3 ส.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 3640 การตรวจติดตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อวางแผนและปีะเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น E-P  [ 3 ส.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 3634 โครงการ มือถอืใหม่มา ชีวินใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  [ 3 ส.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 3631 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบการประ  [ 3 ส.ค. 2561 ]   
 
กพ0023.5/ว3613 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าบำเหน็จ บ  [ 3 ส.ค. 2561 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 772