1-การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ. และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน กชช.2ค ปี 2562  [ 18 ต.ค. 2561 ]    
 
2-การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ. และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน กชช.2ค ปี 2562  [ 18 ต.ค. 2561 ]    
 
กพ 0023.3/ว 4708 การจัดสรรงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกคร  [ 18 ต.ค. 2561 ]    
 
กพ 0023.3/ว 4739 1-การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  [ 18 ต.ค. 2561 ]    
 
กพ 0023.3/ว 4739 2-การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  [ 18 ต.ค. 2561 ]    
 
กพ 0023.3/ว 4740 พิธีมอบรางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวล้อมดีเด่น ตามโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  [ 18 ต.ค. 2561 ]    
 
กพ 0023.3/ว 4709 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างปร  [ 17 ต.ค. 2561 ]    
 
กพ 0023.4/ว4695 ขอจัดส่ง Username และรหัสผ่าน สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมา  [ 16 ต.ค. 2561 ]    
 
กพ 0023.4/ว 4694 การตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารในเขตเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 16 ต.ค. 2561 ]    
 
กพ 0023.3/ว 4658 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการที่มีความประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล  [ 11 ต.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 4645 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน การเสริมสร้างสวัสดิการ  [ 10 ต.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 4608 การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 5 ต.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 4604 การชำระภาษีบำรุงท้องที่ของวัด  [ 5 ต.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 4605 การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  [ 5 ต.ค. 2561 ]   
 
กพ 0023.3/ว 4606 การจัดระเบียบการให้อาหารนกในพื้นที่สาธารณะ  [ 5 ต.ค. 2561 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 780